Tsurugi, tsurugi (blue archive) drawn by chikoku - 503285272348196871