Tatsumaki, saitama (one-punch man) drawn by slammo - 503282503939784711