Takanashi hoshino, hoshino (blue archive) drawn by komi zumiko - 506378479592275976