Solosis, moribe jun (bible black, toriko no, toriko no shizuku, guilty) - 392453389566345222