Shantae (shantae) drawn by j-bits - 487179017498132482