Malva, pokemon character, elite four, lorelei (pokemon, pokemon, nintendo, pokemon firered & leafgreen and game freak...) drawn by ai fishball - 503282642083381255