Moribe jun (guilty gear 2, ponytail soft, toriko no, rapelay and toriko no shizuku...) - 392453308331065350