Moribe jun (toriko no shizuku, guilty gear 2, toriko no, rapelay) - 392453297258102790