Minamoto no raikou (fate) drawn by kauru00 - 392453210234683398